Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

3873 83d4 420
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera

July 25 2018

3955 3c32 420
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viamyu myu
1571 bc9a 420
Reposted fromalize alize vialookbook lookbook

July 17 2018

9262 97e3 420

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer

July 15 2018

Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
8671 99cb 420
Reposted fromensh ensh viainsanedreamer insanedreamer

July 14 2018

9848 49fd 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaolls503 olls503

July 08 2018

July 07 2018

2902 12c6 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiktoria miktoria
Reposted frompffft pffft viaNaitlisz Naitlisz

July 06 2018

0317 01a8 420
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
This morning in Boxley Valley, Arkansas
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaolls503 olls503
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl