Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

9106 1915 420

February 17 2017

5444 6785 420
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viasoSad soSad
6687 f98b 420
3868 f5cc 420
Reposted frompffft pffft viatobecontinued tobecontinued

February 16 2017

Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viasgrialux3 sgrialux3
6639 edb1 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet
7239 c3bd 420
Reposted fromtwice twice viaoversensitive oversensitive
Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka
2760 aadd 420
Reposted fromrevalie revalie viajestemdeszczem jestemdeszczem
9940 715b 420
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
6937 8fe3 420
Reposted fromretaliate retaliate viagamila gamila

July 07 2015

5498 4de0 420
Reposted fromkotowate kotowate viaszydera szydera

July 06 2015

"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viakeepcreepy keepcreepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl